Tổng bí thư nhắc Hà Nội nâng cao năng lực lãnh đạo
Phát biểu trước Đại hội Đảng bộ Hà Nội hôm nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vị trí trung tâm, đầu não của Thủ đô về chính trị – hành chính, văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế…

“5 năm qua, thành phố phải giải quyết khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc mới, việc khó, phức tạp phát sinh”, Tổng bí thư ghi nhận những thành tựu của Hà Nội về tăng trưởng kinh tế, thu nhập đầu người, thu ngân sách…

Đại hội Đảng, Hà Nội, Tổng Bí thư, nhân sự, lãnh đạo
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Về nông nghiệp, Hà Nội đi đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới. Về quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị, Hà Nội có thêm nhiều công trình, dự án kinh tế, xã hội quy mô lớn hiện đại được hoàn thành. Văn hóa, chất lượng nguồn nhân lực, giáo dục – đào tạo, thể thao, an sinh xã hội, giảm nghèo… đều được cải thiện.

Tổng bí thư cũng ghi nhận Hà Nội đã giữ ổn định về chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, quan hệ đối ngoại, xây dựng Đảng…

“Hà Nội là một trong những Đảng bộ gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo được những chuyển biến tích cực trong việc khắc phục những yếu kém, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác cán bộ, bao gồm cả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí và thực hiện chính sách cán bộ”, Tổng bí thư nói.

Tuy nhiên, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý Hà Nội những hạn chế, yếu kém: kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và đòi hỏi thực tiễn…

“Những biểu hiện suy thoái, tiêu cực trong Đảng, trong xã hội, nhất là về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chưa được ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả”, Tổng bí thư chỉ ra.

Đại hội Đảng, Hà Nội, Tổng Bí thư, nhân sự, lãnh đạo
Tổng bí thư nhắc Hà Nội nâng cao năng lực lãnh đạo

Từ đó, Tổng bí thư nhắc Hà Nội “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc

Theo Tổng bí thư, Hà Nội cần phát huy vai trò, vị thế của Thủ đô, chủ động phát huy nội lực, tiềm năng, thế mạnh, những thành tựu và kinh nghiệm từ tổng kết thực tiễn, nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo hơn nữa, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành bảo đảm hiệu quả, thiết thực…

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, Hà Nội cũng phải đi đầu trong nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, trọng tâm là tiếp tục thực hiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống hạ tầng…

Tổng bí thư cũng nhắc Hà Nội về tốc độ đô thị hóa nhanh đang tạo ra nhiều áp lực về hạ tầng kinh tế – xã hội và gia tăng dân số, do đó phải coi trọng công tác quy hoạch, hạ tầng, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, thông tin – truyền thông.

“Tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc, trước hết là nhà ở đô thị, cấp thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, quản lý dân cư”, Tổng bí thư lưu ý.

Đại hội Đảng, Hà Nội, Tổng Bí thư, nhân sự, lãnh đạo
Các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội

“Hà Nội ngàn năm văn hiến là bộ mặt, là niềm tự hào của quốc gia. Người Hà Nội phải sống thực sự có văn hoá, tiêu biểu cho văn hoá của dân tộc. Đó là lối sống nhân ái, nghĩa tình, thuỷ chung, trong sáng, tôn trọng pháp luật. Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường mở cửa hội nhập, chúng ta càng phải đặc biệt chú trọng vấn đề này. Đây là bản chất của chế độ ta, là bản sắc của người Hà Nội”, Tổng bí thư nhắc Thủ đô việc xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch.

Tổng bí thư cũng lưu ý Hà Nội “thực hiện nghiêm túc và nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị thực sự gương mẫu, trong sạch vững mạnh; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu…”.

“Phát huy tinh thần trách nhiệm của các ĐB, Đại hội cần đi sâu thảo luận, đóng góp được nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI, cũng như bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII của Đảng”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Yêu cầu Trung ương và cả nước hỗ trợ Hà Nội, Tổng bí thư mong Đảng bộ và nhân dân Hà Nội vượt qua thử thách, tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến và anh hùng, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng cho mục tiêu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Theo vietnamnet


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề