cười tiếng anh rss cười tiếng anh
Tiếng Anh

Hai vợ chồng ra nước ngoài nghỉ. Vừa vào phòng vợ thấy một con chuột bèn hét toáng lên: - Anh gọi ngay xuống lễ tân. Anh con biết tí tiếng Anh chứ em thì mù tịt. Chồng gọi xuống lễ tân: - Hallo - Hallo - Do you know "Tom and Jerry"? - Yes, I do - Jerry is here Vui Vui