Tỉ lệ ủng hộ rss Tỉ lệ ủng hộ
Một năm cầm quyền. Hơn một nửa người Ukraine không thỏa mãn với hoạt động của Poroshenko

Công việc của chính phủ, nhân dân còn không thích hơn nhiều, kết quả của cuộc nghiên cứu chỉ ra như vậy. Chỉ số đánh giá hoạt động của chính quyền hiện đang nằm ở mức dưới trung bình gần đến mức không thỏa mãn, còn từ đầu năm 2015 chỉ số này thực tế nằm ổn định ở mức thấp. Kết quả nghiên cứu cuối cùng của TNS On-line TRACK đã chỉ ra như vậy. 31% người được...