TH rss TH
Trầu cau.!!. (Thơ Kim Chi Ban Mai)

Vài hôm chỉ mải trầu cau Têm cho nhà gái cô dâu chào mời.. Tưởng như thế đã xong rồi..? Nào hay bên họ nhà trai lại nhờ   Sang nhà  nói khéo giúp cho Thôi thì chẳng dám đắn đo cố làm Trầu này nghĩa thắm tình nồng Duyên càng đặm mãi thiếp chàng sánh đôi Ngày lành tháng tốt đẹp trời Trai tài gái sắc trọn đời thủy chung Sinh đầu quý tử tông đuòng Kế nhi nữ...