Bồ đề tâm (thơ đạo pháp Phạm Khắc Uyên)

Đại hùng Đại lực Đại Bi
Tạ ơn tâm Phật độ trì chúng sinh.
Tham lam bởi dạ vô minh
Tả tơi thế sự nhân tình đảo điên.
Sân si là gốc ưu phiền
Ma sui quỷ dắt tới miền u mê
Khai quang sống gửi thác về
Pháp Hoa Viên Giác mải mê thoát sầu.
Căn cao số nặng vì đâu
Luân hồi tiền kiếp khổ đau tại mình
Tâm xà gõ mõ tụng kinh
Lừa trời dối phật bất minh gian tà.
Ác nhân hiểm độc điêu ngoa
Lợi danh chẳng được hóa ra hại mình
Ngẫm xem nhân quả chúng sinh
Ác tâm rước họa vào mình chẳng sai
Hại nhân trời hại trách ai?
Tham lam chẳng biết ngày mai thể nào.
Sân si ác nghiệp càng cao
Khi thân lâm họa tại sao trách trời.
Tiền duyên nghiệp chướng ai ơi
Nhân sinh là một cuộc chơi vô thường
Học theo bát nhã kim cương
Tâm vô quái ngại không vương họa mình
Làm theo”Pháp bảo đàn kinh
Vô trụ vô tướng vô kinh vô cầu
Niết bàn chẳng phải tìm đâu.
Thanh tâm tuyệt diệu nhiệm mầu ở ta
“Nhị Thừa”xin chớ cao xa
“Nhãn Thừa”tuy thấp thật là lợi nhân
Hữu duyên kinh Phật đôi vần
Phật dạy “Pháp Thí”kinh tâm Bồ Đề
Thiền Môn khai ngộ phá mê
Tâm huowng lạy Phật Bồ Đề phát tâm.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Phạm Khắc Uyên
Facebook
Mời bạn đọc tham khảo


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề