top 10 rss top 10
Top 10 thành phố phát triển nhất của Hoa Kỳ

Dưới đây là 10 thành phố phát triển nhất Hoa Kỳ. Điều này không có nghĩa các thành phố có nhiều tòa nhà chọc trời nhất, đông người nhất. Vâng dân số và sự phát triển luôn song hành. Tốc độ tăng trưởng dân số và tiềm năng tăng trưởng kinh tế trong tương lai là hai yếu tố gắn chặt với nhau. Tốc độ tăng trưởng dân số (hoặc suy giảm) đã được thống kê từ năm 2000. Cũng bao...