ngân hàng trung ương Ukraina rss ngân hàng trung ương Ukraina
Ngân hàng Quốc gia Ukraina đã mở rộng các khả năng chuyển tiền ra nước ngoài

Ngân hàng Quốc gia Ukraina tiếp tục từng bước bãi bỏ các hạn chế hành chính trên thị trường ngoại hối. Điều chỉnh đã mở rộng khả năng cho các thực thể pháp lý để chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trên cơ sở giấy phép cá nhân, trang web của Ngân hàng Quốc gia Ukraina với tham chiếu trên quyết định điều chỉnh số 544, có hiệu lực ngày hôm nay, 21 tháng 8 cho biết. "Bây giờ các...