lãnh đạo trẻ rss lãnh đạo trẻ
Con trai Pashinskyi được bổ nhiệm làm lãnh đạo thương mại của công nghiệp quốc phòng

Anton Pashinskyi lãnh đạo công ty quốc gia đang tiến hành hợp đồng giữa Ukraine và bắc Xu Đăng có giá trị hàng chục triệu dollar. Tháng 2 năm nay Anton Pashinskyi 24 tuổi, con trai của chủ tịch ủy ban về vấn đề an ninh quốc gia và quốc phòng, cựu lãnh đạo văn phòng Tổng thống Sergei Pashinskyi, trở thành top-manager mới của "Spectechnoexport". Forbes thông báo như vậy. "Spectechnoexport" là đại...