Kinh Thánh rss Kinh Thánh
Có thật Chúa Giê Su đã tồn tại không? Có bằng chứng lịch sử nào về Chúa Giê Su?

Điển hình của người hỏi câu hỏi này là sự đòi hỏi phải trả lời câu hỏi theo điều kiện "Ngoài Kinh Thánh". Chúng tôi không chấp nhận ý này nếu Kinh Thánh không thể được coi là một nguồn cung cấp bằng chứng cho sự tồn tại của Chúa Giê Su. Tân Ước chứa hàng trăm tài liệu tham khảo về Chúa Giê Su. Có những người ghi ngày trên các thư tín của Phúc Âm vào thế kỷ thứ hai, hơn 100...