cố vấn chiến lược rss cố vấn chiến lược
Đừng xoay trục ra khỏi Nato

Tuần này, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế đã triệu tập một cuộc thảo luận về "Bài học cho cuộc Chiến tranh Lạnh và chính sách hiện tại của Mỹ" những người tham dự trong lưỡng đảng và cao cấp về hoạch định chính sách trong thời kỳ chiến tranh lạnh bao gồm: Cựu Thượng Viện Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Sam Nunn, D-Ga., cựu Thượng nghị sĩ và Ủy ban Quân vụ đanh giá thành...