Cho vay tư nhân rss Cho vay tư nhân
Thời Yanukovich những người cho vay tư nhân cung cấp cho Ukraine 40 tỷ dollar

Các nhà cho vay tư nhân đã cấp cho Ukraine trong những năm cầm quyền của cựu Tổng thống Yanukovich 40 tỷ dollar, hiện đang có kế hoạch trả dần nợ và giảm nợ nước ngoài của đất nước, Thủ tướng Ukraine Yasheniuk tuyên bố. "Các nhà cho vay tư nhân trong vòng 3 năm đã cấp 40 tỷ dollar, con cả thế giới cho chúng ta trong vòng 4 năm tới là 25 tỷ. Nhưng trong khi đó, nhận được những khoản vay...