Cài đặt thư viện Boost rss Cài đặt thư viện Boost
Cài đặt thư viện Boost, OpenCV và MS Visual Studio C++ trên x64 Windows

Bài này mang tính chất thực hành ngắn gọn giúp các bạn có thể thực hiện một cách nhanh chóng qua từng bước. Yêu cầu: (yêu cầu này gần như là tương tự với các phiên bản khác nhau) Windows 64bit, ở đây mình dùng Windows 10 (Windows 7 và 8 cũng OK) Visual Studio 2012 (mình đã thử với ver. 2008 cũng OK!) OpenCV 3.0.0 (phiên bản cũ hơn cũng không sao, mình đã thử với ver.2.4.10) Boost Library 1.59.0...