Ukraina chống tham nhũng rss Ukraina chống tham nhũng
Ukraina nỗ lực chống tham nhũng

Trên trang Twitter của mình, Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Ukraina, Aivaras Abromavicius cho biết khoảng 250.000 tấn ngũ cốc trong kho dự trữ quốc gia đã "biến mất" trong quá trình kiểm kê. Ông Abromavicius nêu rõ: "Kiểm kê cho thấy khoảng 250.000 tấn ngũ cốc trong kho dự trữ quốc gia biến đi đâu đó mặc dù trên giấy tờ là có". Ông Abromavicius lưu ý rằng quá trình kiểm tra cũng...