tiến sĩ Việt Nam rss tiến sĩ Việt Nam
Người Việt không được khuyến khích sáng tạo ngay từ trong giáo dục?

Đa số giáo viên lên lớp chỉ nói điều mình nghĩ, điều mình biết và cho đó là đúng, bắt buộc học sinh phải học theo, nhận thức theo, làm theo. Học sinh, sinh viên nào nghĩ khác tức là sai, thậm chí chống lại thầy. Việt Nam có 24.300 tiến sĩ, nhiều hơn rất nhiều nước, nhưng không có nhiều phát minh, sáng tạo ứng dụng vào sản xuất đời sống. Việt Nam xuất khẩu nông sản nhưng con ốc...