nhà chùa rss nhà chùa
Làm kinh tế theo lời Phật dạy

Từ xưa đến nay, hình như chẳng ai nói rằng, nhà sư phải làm kinh tế để tự nuôi mình và cứu độ chúng sinh bằng truyền Phật pháp mà hầu hết đều cho rằng, nhà tu hành phải sống bằng sự bố thí của chúng sinh, vì thế mới có những nhà sư mang bát đi khất thực… Vậy mà ở Việt Nam, có một nhà tu hành, nhưng đồng thời còn là một doanh nhân giỏi và điều đáng để chúng ta suy ngẫm...