Giáo dục Do Thái rss Giáo dục Do Thái
Tại sao trẻ em Do Thái trở thành thiên tài

7 quy tắc giáo dục Tình yêu đối với con cái của cha mẹ người Do Thái là không có giới hạn. Dường như, sự tôn sùng đối với  trẻ em như thế không có được ở tất cả các dân tộc khác. Các nhà tâm lý có thể nêu ra được những ưu và nhược điểm của mối quan hệ như vậy, tuy nhiên, rõ ràng rằng trẻ em Do Thái không hề phải trải nghiệm  sự thiếu tình yêu và sự quan...