doanh nghiệp nông sản rss doanh nghiệp nông sản
Cơ hội cho doanh nghiệp nông sản từ những sân chơi lớn

Với mục tiêu nâng cao sức cạnh tranh của sản xuất trong nước; tạo cơ hội thúc đẩy thương mại, dịch vụ, đầu tư; đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu… Với mục tiêu nâng cao sức cạnh tranh của sản xuất trong nước; tạo cơ hội thúc đẩy thương mại, dịch vụ, đầu tư; đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu…, từ nhiều năm nay, quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại...