an ninh quốc gia rss an ninh quốc gia
Chiến lược an ninh quốc gia và thỏa thuận hòa bình Minsk

U-crai-na thông qua chiến lược an ninh quốc gia Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng U-crai-na đã thông qua chiến lược an ninh quốc gia đến năm 2020. Một trong những nhiệm vụ chính mà Ki-ép đề ra là thành lập hệ thống bảo đảm an ninh quốc gia và quốc phòng mới có khả năng bảo đảm chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Theo Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng U-crai-na, chiến...

Nga điều chỉnh học thuyết an ninh quốc gia, đề phòng cách mạng màu

Người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga tuyên bố: Nga điều chỉnh học thuyết an ninh quốc gia sau những bài học về cách mạng màu tại các nước Trung Đông và Ukraine vừa qua. "Để cập nhật các khái niệm cơ bản, Hội đồng An ninh Quốc gia đã ra lệnh bắt đầu sửa chữa các kế hoạch chiến lược chính - Chiến lược an ninh quốc gia của nga đến năm 2020 và chiến lược thông tin quốc gia",...