A-rập rss A-rập
Lấp ló “NATO của Trung Đông”

“NATO của Trung Đông” là cách gọi của một số nhà phân tích đối với lực lượng quân sự chung của các nước A-rập đang được xúc tiến thành lập. Nhưng có thể khẳng định, lực lượng quân sự chung mới đang ở giai đoạn manh nha này khó đạt được quy mô và vai trò như của NATO, chưa kể những tranh cãi về các tác động tiêu cực của việc xuất hiện một liên minh quân sự đối với...