vệ sinh dịch tễ rss vệ sinh dịch tễ
Bộ trưởng Kvitashvili quyết định thanh lý cục vệ sinh dịch tễ

Bộ Y tế đưa ra đề xuất bãi bỏ cục vệ sinh dịch tễ  Nhà nước Ukraine. Điều này đã được Bộ trưởng Bộ Y tế Ukraina Alexander Kvitashvili công bố trong một cuộc họp báo diễn ra  vào ngày 07 tháng 4 tại Kiev. "Cơ quan kiểm tra vệ sinh dịch tễ đã cướp bóc trong phạm vi cả cước bằng tất cả các loại hối lộ lớn nhỏ khác nhau. Tôi không nghĩ rằng bằng cách nào đó mà họ làm...