tuần tra rss tuần tra
Avakov: Cảnh sát sẽ tuần tra trong thành phố Kharkov

Sau Kiev, Lviv, Odessa, đến ngày 26/9/2015 lực lượng Cảnh sát tuần tra sẽ ra mắt làm việc tại thành phố Kharkov. Bộ trưởng bộ nội vụ Arsen Avacov đã thông báo điều này trong phiên họp chính phủ, phóng viên của báo " Phận tích thời sự " cho biết. Theo ông Avavcov, trong tháng 12/2015 tại các thành phố Dnepropetrovsk, Nhicolaev, Uzgorog và Mukachevo, Lusk và Khmeniski Cảnh sát tuần tra sẽ lần lượt đi...