tự do không phận rss tự do không phận
Chính phủ Ukraine đã phê chuẩn thỏa thuận với Hoa Kỳ về “tự do không phận”

Văn phòng chính phủ Ukraina đã phê duyệt một dự thảo thỏa thuận với Hoa Kỳ về tự do hóa thị trường vận tải hàng không và thực hiện nguyên tắc "mở cửa bầu trời". Nghị định tương ứng của chính phủ số №703-p từ ngày 08 tháng 7, đã được công bố trên cổng thông tin của chính phủ. "Phê duyệt dự thảo Hiệp định giữa Chính phủ Ukraine và Chính phủ Hoa Kỳ về các dịch vụ...