Trưng cầu báo Korrespondent rss Trưng cầu báo Korrespondent
50% người đọc của báo Korrespondent ủng hộ trưng cầu độ tín nhiệm chính phủ

Báo Korrespondent muốn biết ở độc giả của mình họ nghĩ thế nào về ý tưởng của Right Sector. Một nửa những người tham gia - 50,9% (7446) ủng hộ ý tưởng của Right Sector về việc tiến hành trưng cầu về sự tin tưởng chính quyền. 43,6% (6379) trả lời rằng đấy là việc làm vô nghĩa. 5,5% (800) người tham gia thấy khó trả lời. Cuộc hỏi được tiến hnahf từ 22 đến 27/7/2015. Có 16221...