tiêu tiền rss tiêu tiền
Thế nào là biết cách tiêu tiền

Có nhiều người nói rằng, nếu sống mà không biết tiêu tiền thì nền kinh tế sẽ kém phát triển. Vì vậy, khi có tiền họ sẽ không tiết kiệm mà hưởng thụ và tiêu tiền, để giúp đỡ kinh tế phát triển. Thực sự, đây là một cách nghĩ chưa đầy đủ. Chúng ta nên hiểu cách biết xài tiền là như thế nào. Biết xài tiền không có nghĩa là có tiền trong tay, hãy tiêu xài, hưởng thụ cho...