The Time rss The Time
Chủ tịch Hồ Chí Minh trên trang bìa tạp chí Time

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh năm lần xuất hiện trang bìa của tạp chí Time, trong đó bốn lần là chân dung toàn mặt bìa, cho thấy mối quan tâm của dư luận Mỹ nói riêng, thế giới nói chung, đối với cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ cũng như đối với quá trình lịch sử của nước Việt Nam hiện đại. Lần thứ nhất chân dung Bác Hồ xuất hiện ở bìa số ra ngày 22.11.1954 với chủ...