tài liệu mở rss tài liệu mở
Reuters tiết lộ các chi tiết của bản báo cáo Nemtsov về vấn đề Ukraina

Một thời gian ngắn trước khi chết Boris Nemtsov đã vạch ra một số chi tiết bản báo cáo với tên gọi "Putin. Chiến tranh - «Путин.Война»". Reuters đã tìm hiểu trong một “bút thư” cho thấy các địa chỉ liên lạc của lính dù tỉnh Ivanovo. Bút thư mà ông Nemtsov lưu lại một ngày trước khi chết đã được cô thư ký riêng của Nemtsov trong đảng cánh tả «РПР-Парнас» Olga Shorina,...