sinh vật rss sinh vật
Kiến thường rẽ trái khi quay đầu

Những con kiến thường có xu hướng rẽ về phía bên trái khi đi vào vùng không gian chưa biết và thăm dò vùng lãnh thổ mới. Các nhà nghiên cứu Anh nhận thấy những con kiến, loài động vật không xương sống có khung xương bên ngoài, gần như luôn luôn định hướng rẽ trái khi thăm dò vùng lãnh thổ mới. "Kiến có thể sử dụng mắt trái để phát hiện động vật ăn thịt và mắt phải để...