Nợ lương rss Nợ lương
Ở Ukraina, tỉ lệ nợ trả lương tăng lên

Trong tháng 6 2015 tổng nợ trả lương ở Ukraina tăng lên 5,8%, từ đầu năm - lên 45,1%, Cơ quan thống kê nhà nước thông báo vào thứ 6. Như cơ quan thống kê thông báo, nợ trả lương ngày 1/7 là 1,916 tỷ grivna hay 5,4% quỹ trả lương tháng của tháng 6. Tổng nợ trả lương của các doanh nghiệp đang hoạt động kinh tế là 1,096 tỷ grivna,  các doanh nghiệp không hoạt động kinh tế - 0,016 tỷ grivna, các...