Kinh tế tăng trưởng rss Kinh tế tăng trưởng
Yasheniuk – Nền kinh tế của Ukraine sẽ tăng trưởng trở lại năm 2016

Thủ tướng Yasheniuk chờ đợi rằng trong trường hợp tiếp tục thực hiện những cải cách được đưa ra bởi chính quyền, kinh tế đất nước sẽ tăng trưởng vào năm 2016. Việc này được thông báo trên trang web chính thức của Văn phòng bộ trưởng. Kết thúc chuyến đi làm việc ở Mỹ, người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh sự cần thiết tiếp tục cải cách - cụ thể, lĩnh vực năng...