giáo dục việt rss giáo dục việt
Trải thảm đỏ mời về, về rồi thì… ngược đãi

Thu hút và giữ chân người tài vẫn là một bài toán khó, nói như một cán bộ của Thành ủy Đà Nẵng là làm sao đừng có tình cảnh “Ở xa thì ta mời lên thảm, rồi có khi ngồi lên thảm rồi thì… ngược đãi”. Trải thảm đỏ đón nhân tài đang là chính sách mà nhiều địa phương áp dụng với những đầu tư lớn, ưu đãi lớn cho người tài bằng tiền thuế của dân. Tuy nhiên, nhìn vào...