Đảng cộng sản Liên Xô rss Đảng cộng sản Liên Xô
Lãnh đạo ĐCS Liên Xô đã vứt bỏ các nguyên tắc dân chủ như thế nào?

Dưới thời Khrushchev và Brezhnev, về hình thức vẫn nhấn mạnh lãnh đạo tập thể, song thật ra chỉ là thay đổi từ một người quyết định thành một vài người quyết định mà thôi. Trên thực tế, không có sự thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ. (more…)