Cải cách kinh tế Ukraina rss Cải cách kinh tế Ukraina
Balcerowicz thông báo bốn cải cách cần thiết cho sự phát triển nền kinh tế của Ukraina

Leszek Balcerowicz  Kinh tế Ukraina bắt đầu tăng trưởng. Và nó sẽ tiếp tục nếu có sự đồng hành của các cuộc cải cách. Lưu ý rằng công cuộc cải cách của Ukraina cần thiết  phải được sự ủng hộ  của không chỉ  Chính phủ mà còn của Quốc hội. Đây là tuyên bố của người đại diện của Tổng thống Ukraina trong chính phủ Leszek Balcerowicz. Có  bốn cải cách lớn cần phải...