Ấn Độ – Trung Quốc rss Ấn Độ – Trung Quốc
Bước chuyển về nhận thức và hành động của Ấn Độ trong vấn đề Biển Đông

Bước sang nhiệm kỳ hai của Thủ tướng Manmohan Singh, vai trò của Biển Đông được nâng lên tầm cao mới khi Ấn Độ công khai khẳng định lợi ích ở Biển Đông thể hiện trên ba khía cạnh: kinh tế, an ninh và ảnh hưởng. Từ “láng giềng mở rộng” Tranh chấp Biển Đông tồn tại từ lâu, nhất là từ sau chiến tranh thế giới thứ hai nhưng trong suốt quá trình từ khi giành độc lập đến...

Hữu nghị và đương đầu giữa hai đại quốc Á Châu tổng cộng 2.6 tỷ dân

Thủ Tướng Ấn Độ công du tại Trung Quốc ba ngày, vào lúc mối quan hệ giữa hai nước đang có những cải thiện, mặc dầu khác biệt về hệ thống chính trị và thế cạnh tranh đối đầu còn tồn tại. Hai thủ tướng Ấn Độ và Trung Quốc, đứng trước Điện Kỳ Niên (Hall of Prayer for Good Harvests) dự khán cuộc đồng diễn Yoga và Thái Cực Quyền trên quảng trường Thiên Đàng (Altar of Heaven) ở...