Vip rss Vip
Bệnh VIP của người Việt tại Đức

VIP là chữ viết tắt của Very Important Person trong tiếng Anh, có nghĩa là „Nhân vật Rất Quan trọng“, thông thường để chỉ những người có quyền cao, chức trọng, có thế lực lớn chứ không phải là những người có chức danh to đùng ở những hội con con, hoặc là có tiền, vì vậy không phải chỉ bỏ ra thêm ít tiền là có thể biến mình thành VIP. Vậy mà người Việt ta ở Đức rất sính...