Svoboda rss Svoboda
Ở Quốc hội có thể thành lập liên minh dân tộc

Các đại biểu tự do của Svoboda dự định liên kết với các đại biểu khác cùng chí hướng với họ Các đại biểu của đảng Svoboda vào được Quốc hội thông qua bầu cử ở các vùng ứng cử dự định thành lập ở Quốc hội mới liên minh giữa các nhóm dân tộc với các đại biểu thuộc các lực lượng chính trị khác chia sẻ cùng con mắt nhìn giống họ. Đại biểu của Svoboda Andrei Ilienko...