Sài Gòn trước 1975 rss Sài Gòn trước 1975
40 năm ngày báo chí đấu tranh ở Sài Gòn và miền Nam “Ký giả xuống đường đi ăn mày”

Cách đây 40 năm, trước những chính sách thẳng tay đàn áp để làm tổn hại nền báo chí của Chính quyền Sài Gòn, ngày 10/10/1974, đội ngũ báo chí Sài Gòn và miền Nam đã làm một cuộc đấu tranh công khai. Cuộc biểu tình, chống lại các chế độ mới thi hành đầy hà khắc của Mỹ - Ngụy áp dụng lên đội ngũ báo chí tại Sài Gòn và miền Nam. Báo chí yêu nước miền Nam những năm kháng...