lương rss lương
Để VN đột phá: Bài học từ sự khôn ngoan của Singapore

Nhìn vào mô hình phát triển của Singapore, có thể thấy động lực làm việc và sự tuân thủ luật pháp của công chức là yếu tố mấu chốt cho một nền hành chính công. Trong quá trình đổi mới kinh tế, nhận thức về tầm quan trọng của một nền hành chính hiệu quả đã được Việt Nam cụ thể hóa bằng hai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001-2010 và 2011-2020. Trong giai...

Mức lương ở Ukraine giảm – Ủy ban thống kê

Lương thực tế ở Ukraine giảm 18,2%. Lương thực tế ở Ukraine tháng 2 năm 2015 giảm 18,2% so với tháng 2 năm 2014, còn so với tháng trước đó - giảm 0,4%. Ủy ban thống kê quốc gia đã thông báo như vậy vào thứ 5 ngày 26/3. Theo các số liệu được công bố mức giảm lương thực tế vào tháng 2 năm 2015 so với tháng 2 năm 2014 quan sát được tại các tỉnh Luganskaya (giảm 33,9%), Khersonskaya (21,5%),...

Lương thực tế của người Ukraine giảm đi 12%

Lương thực tế của người Ukraine tiếp tục giảm. Lương giảm nhiều nhất ở tỉnh Donesk, Lugansk, Chernovis, Kiev và Volinsk. Mức lương thực tế ở Ukraine (không tính Crimea và Sevastopol), trong tháng 8 2014 giảm đi 12,7% so sánh với tháng 8-2013 và giảm 7,1% so với những tháng trước. Cơ quan thống kê quốc gia Ukraine đã thông báo như vậy. Theo số liệu của cơ quan thống kê, mức giảm lương thực...