Giảm biên chế rss Giảm biên chế
Biên chế các cơ quan công tố sẽ giảm 20%

Từ 16/7 biên chế của các cơ quan công tố Ukraina sẽ giảm hơn 3000 người do việc bắt đầu có hiệu lực của luật "Về công tố". Bây giờ số nhân viên trong biên chế của các cơ quan công tố sẽ không quá 15000 người, bộ phân báo chí của Công tố Ukraina thông báo. Trưởng công tố Shokin đã ký quyết định khẳng định cơ cấu mới của Trưởng công tố Ukraina và cũng như của công tố các...