Cuộc sống Ukraina rss Cuộc sống Ukraina
Tại sao dân miền Tây của Ukraina sống tốt hơn miền Đông, – Blogger từ Donhesk

Tôi từ lâu đã quan tâm đến hiện tượng này - tại sao các thống kê ở Ukraina nêu một đằng,  còn trên thực tế lại hoàn toàn khác? Tôi nghĩ rằng tất cả những ai  đã từng đi khắp đất nước, sẽ luôn phải trăn trở với điều này. Bạn đi vào thành phố mà theo thống kê chính thức là một thành phố nghèo nàn xơ xác. Khi bạn đến, tất cả mọi thứ nhìn có vẻ khá tốt đẹp và thậm...