Cung cấp điện rss Cung cấp điện
Ukraina khẩn trương cung cấp điện cho Ba Lan

Ông Yasheniuk ra lệnh đảm bảo giúp đỡ Ba Lan do tình hình khủng hoảng năng lượng. Thủ tướng Yasheniuk ra lệnh cho bộ năng lượng và công nghiệp than do tình tình khủng hoảng ở hệ thống điện của Ba Lan khẩn trưởng thi hành biện pháp để cung cấp điện vào hệ thống điện Ba Lan. Trong thông báo của đại diện báo chí của chính phủ đã nói như vậy. "Chúng ta cần phải hỗ trợ đất...