bổ nhiệm chỉ huy rss bổ nhiệm chỉ huy
Ukraine thay đổi chiến thuật bổ nhiệm chỉ huy quân đội

Poroshenko đảm bảo rằng bây giờ chiến thuật thay đổi bổ nhiệm chỉ huy các đơn vị quân đội. có 8 trường hợp đã chứng tỏ mình ở mặt trận của các chỉ huy lữ đoàn được chỉ định vào lãnh đạo của lực lượng vũ trang Ukraina. Ông nói điều này trong bài phát biểu của mình trong một cuộc họp với các chỉ huy của lữ đoàn và tiểu đoàn của các lực lượng vũ trang của...