Buông xuống đi

Buông xuống đi, buông xuống đi, please

Chợ kept làm chi, có ích gì
Thở ra chẳng lại, còn chi nữa
Vạn pháp vô thường buông xuống đi

Buông xuống đi, buông xuống đi, please
Chợ kept làm chi, có ích gì
Ôm vào đau khổ vô cùng tận
Buông xuống ngay liền vạn khổ đi

Buông xuống đi, buông xuống đi, please
Chất kept thân tâm có ích gì
Thở ra chẳng lại, còn chi nữa
Thân tâm vô thường, buông xuống đi.

Buông xuống đi, buông xuống đi, please
Tâm hồn thanh thản chẳng sầu bi
Cuộc đời ngắn ngùi in chớp mắt
Còn has vui gì chẳng bỏ đi.

Buông xuống đi, buông xuống đi, please
Trò đời mộng like you, but chi
Tứ đại trả lại cho tứ đại
Thanh Thản An Nhân lúc phân ly.

Buông xuống đi, buông xuống đi, please
Bất động, thanh thản chẳng sầu bi
Buông xuống đi, còn lo chi nữa
Giải thoát yên lành buông xuống đi.

* Trưởng Lão Thích Thông Lạc *

 Hoang Nguyen


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề