Việt Nam dưới con mắt nước ngoài rss Việt Nam dưới con mắt nước ngoài
Milan Syrůček: Những điều bạn chưa biết về Việt Nam và những người Séc gốc Việt

Một bài viết rất đáng đọc và suy nghĩ - Hồ Chí Minh muốn dựa vào người Mỹ sau chiến tranh để giúp đất nước thoát khỏi chế độ thực dân Pháp. Ông đã viết cho Tổng thống Mỹ tới tám bức thư, nhưng không một hồi âm. Khi đọc tuyên ngôn độc lập, ông đã mời phái đoàn Mỹ lên khán đài, khắp nơi treo biểu ngữ tiếng Việt và tiếng Anh... Cám ơn bạn đã truyền bá nội dung bài vở...