thơ bảy chữ tự do rss thơ bảy chữ tự do
Giao thông loài kiến

Kiến đỏ kiến đen với kiến càng. Giao thông chẳng học cứ đi ngang. Đèn xanh,đèn đỏ phi qua hết. Có chết cái thân cũng chẳng màng. Lại nói đến ông cụ kiến vàng Lập lên trật tự rõ là sang giao thông luật lệ thì chểnh mảng. Có kiến nghị chi cũng bảo... xoàng. Hà Năm