Sửa đổi Hiến pháp Ukraine rss Sửa đổi Hiến pháp Ukraine
Putin nói Ukraina cần phải thay đổi hiến pháp như thế nào

Tổng thống Ukraina Poroshenko nói rằng, người duy nhất chống lại những sửa đổi Hiến pháp của Ukraina - đó là nước Nga. "Nước Nga muốn chúng tôi phải xin phép rằng, Hiến pháp mới phải được thực hiện như thế nào. Tôi, trên cương vị tổng thống, người bảo lãnh cho Hiến pháp, không bao giờ cho phép điều đó, khi mà tài liệu này được viết lên từ bên ngoài. Và tôi sẽ chỉ hỏi...