mù chữ rss mù chữ
Xóa mù ngoại ngữ ngày nay cấp thiết như xóa mù chữ sau 1945

Việc xóa mù tiếng Anh lúc này chính là rào cản đầu tiên và quan trọng nhất phải giải quyết nếu muốn trở thành một nước công nghiệp tiên tiến phát triển. Ngay sau khi thành lập nước năm 1945, chiến lược đầu tiên của nước Việt Nam non trẻ lúc bấy giờ không phải là xây dựng phát triển kinh tế, xây dựng nhà máy, quân đội…mà là chiến dịch “diệt giặc dốt”. Nhận thức được...