cơ chế rss cơ chế
‘Luật phòng chống tham nhũng của Việt Nam như con cọp không có răng’

10 năm trước ở Việt Nam mọi người còn e dè khi đề cập đến câu chuyện tham nhũng, nhưng bây giờ thì chúng ta có thể đề cập cởi mở về chủ đề này, đó là một sự thay đổi. Thế nhưng việc thực thi Luật phòng chống tham nhũng 10 năm rồi không đem lại hiệu quả như mong muốn? Tôi có thể ví von rằng Luật phòng chống tham nhũng như cọp mà không có răng, đặc biệt là thực thi yếu...