40 đổi mới rss 40 đổi mới
Thành quả của tinh thần đoàn kết

Ngày 15-4-2015, trên một số trang mạng nước ngoài xuất hiện bài viết với tiêu đề: “Việt Nam còn mấy phần trăm cộng sản?”. Bài viết thể hiện rõ cái nhìn phiến diện và đầy mâu thuẫn của tác giả về sự phát triển của Việt Nam sau 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Mở đầu bài viết, tác giả dẫn chứng: “... Nhiều khách du lịch quốc tế đến Việt Nam...