vô trách nhiệm rss vô trách nhiệm
Tính đại khái, nửa vời và vô trách nhiệm của người Việt

Tính đại khái, sự nửa vời và tinh thần vô trách nhiệm đã trở thành phổ biến trong xã hội. Để lâu ngày, nó trở thành căn bệnh trầm kha và tạo thành nhân cách của con người. Sự nửa vời không làm chết ai ngay lập tức nhưng nó tạo ra các sản phẩm không hoàn thiện, làm xã hội xộc xệch, luật pháp tùy tiện và ngăn cản sự phát triển. Bất cứ ai khi qua các con đường đang sửa cũng...