vị thế của Ukraina rss vị thế của Ukraina
Giá trị Ukraina như một đồng minh của Hoa Kỳ đã tăng lên nhiều  do sự kiện Brexit

Trong cuộc trưng cầu dân ý  ở Anh, 52% người Anh lựa chọn ra khỏi EU và 48% - ở lại. Nhóm những người ủng hộ rút khỏi EU có được con số vượt trội đến hơn một  triệu lá phiếu. Thị trường chứng khoán ngay lập tức đã có phản ứng tiêu cực, nhưng đối với Ukraina  sẽ mở ra một cửa  cho những cơ hội cụ thể. Người xưa đã phân  chia  yếu tố môi trường  xung quang ra...